Privacybeleid

WWW.VERTAALBUREAU-IDIOMATIC.NL, IN OVEREENSTEMMING MET HET BELEID TOT BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS DAT IN HET VERVOLG GEDEFINIEERD WORDT, VERPLICHT ZICH DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE RESPECTEREN. ALLE INFORMATIE DIE VERZAMELD WORDT IN WWW.VERTAALBUREAU-IDIOMATIC.NL WORDT BEHANDELD MET ABSOLUTE EN STRIKTE VERTROUWELIJKHEID.

1. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Namen, persoonlijke adressen (fysieke adressen of e-mailadressen), telefoonnummers en alle andere gevens met een persoonlijk karakter worden enkel verzameld of vastgelegd wanneer deze vrijwillig door de gebruiker aangeleverd zijn en enkel voor de specifieke taken waarvoor ze vereist zijn.

Wij garanderen de vertrouwelijkheid van alle gegevens van persoonlijk karakter waartoe we ten gevolge van het registreren in www.vertaalbureau-idiomatic.nl toegang hebben.

Persoonsgegevens worden enkel opgevraagd wanneer deze nodig zijn bij de aanvraag van een op www.vertaalbureau-idiomatic.nl aangeboden dienst. De verzamelde gegevens, of de gegevens die bij de aangeboden dienstverlening opgevraagd worden, zijn noodzakelijk voor het correct uitvoeren, controleren en beheren van de betroffen diensten en worden in overeenkomstige gegevensbestanden bewaard. Zowel de beheerders en verantwoordelijken van deze bestanden als alle andere personen die tijdens hun werk inzicht krijgen in deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikt beroepsgeheim en zijn verplicht om alle benodigde maatregelen te nemen, zowel van technische als organisatorische aard, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen en wijzigingen, misbruik, verlies, diefstal of ongeauthoriseerde inzage en gebruik te voorkomen.

Tenslotte garandeert www.vertaalbureau-idiomatic.nl dat alle gegevensbestanden en programma's, alsook onze technische uitrusting en de huisvesting waar de gegevens ondergebracht zijn, voldoen aan de eisen van de op het huidige moment heersende wetgeving.

2. EISEN EN VERPLICHTINGEN

De gebruiker kan alle door de wet op bescherming van persoonsgegevens erkende rechten op ieder moment uitoefenen, met name het recht op inzage, rectificatie, annulering en bezwaar.

Het uitoefenen van dit recht geschiedt middels schriftelijke en ondertekende communicatie aan:

Idiomatic Language Services

Pg. General Mendosa 7 pral.

17002 Girona, Spanje

De gebruiker van de diensten aangeboden op www.vertaalbureau-idiomatic.nl verstrekt zijn gegevens ter goeder trouw; het verstrekken van onjuiste of niet bestaande gegevens is niet toegestaan.

3. AFDRACHT

De persoonsgegevens verzameld in www.vertaalbureau-idiomatic.nl zullen niet afgedragen worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opgevraagde dienstverlening of wanneer deze gegevens opgevraagd worden door bevoegde publieke instanties, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving in ieder moment.

4. TOESTEMMING

Het opvragen van diensten via de website houdt automatisch en zonder voorbehoud het accepteren van het beleid inzake bescherming van persoonsgegeven van www.vertaalbureau-idiomatic.nl in, zoals uitgedrukt in de wettige kennisgeving onderaan het formulier voor het verzamelen van gegevens van www.vertaalbureau-idiomatic.nl.

Het invoeren en registreren van persoonsgegevens door de gebruiker behelst een uitdrukkelijke acceptatie en toestemming aan www.vertaalbureau-idiomatic.nl tot verwerken van deze gegevens en het opnemen van deze in overeenkomstige gegevensbestanden, het noodzakelijke beheer van de gegevens en het opvragen van de opgeslagen gegevens enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van opgevraagde dienstverlening, en tenslotte tot het bewaren van de gegevens gedurende de in de van toepassing zijnde wetgeving opgelegde tijdsduur.

Aangezien de toestemming van de gebruiker tot het verwerken en inzien van de gegevens op vrijwillige basis geschiedt, kan de gebruiker deze toestemming herroepen, zowel voor het verwerken als het opvragen van de gegevens, volgens de op het huidige moment van toepassing zijnde wetgeving.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De gebruikers kun op ieder moment hun rechten, zoals erkend in de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, uitoefenen en in het speciaal hun recht op inzage, rectificatie, annulering en bezwaar, alsook het recht op het herzien van de instemming tot het gebruik van de gegevens.

Deze rechten kunnen zowel uitgeoefend worden door de betrokkenen als door iemand die in zijn naam optreedt, middels schriftelijke en ondertekende communicatie aan Idiomatic Language Services, Passeig General Mendoza 7 pral. 17002 Girona, Spanje, zowel persoonlijk als over de post. De aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten: Naam en achternaam van de gebruiker, adres, kopie van het paspoort of identiteitsbewijs en concrete omschrijving van het uitgeoefende recht.

6. VEILIGE TRANSACTIES

Persoonsgegeven verzameld in www.vertaalbureau-idiomatic.nl worden steeds op een veilige manier opgeslagen en behandeld.

7. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat op de harde schijf van de computer van de gebruiker, waarbij de gebruiker volstrekt anoniem blijft. Cookies kunnen geen gegevens lezen van de harde schijf van de gebruiker, noch andere cookies die door andere website achtergelaten zijn.

De website www.vertaalbureau-idiomatic.nl gebruikt de cookies alleen om informatie op te slaan over datum en tijdstip van de laatste keer dat de gebruiker de website bezocht en welke pagina's hij bezocht, dit enkel teneinde statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.

Als controlemechanisme heeft de gebruiker de mogelijkheid zijn computer zo in te stellen dat hij gewaarschuwd wordt iedere keer dat hij cookies ontvangt, waarbij www.vertaalbureau-idiomatic.nl niet verantwoordelijk is voor het feit dat het desactiveren van het ontvangen van cookies het correcte functioneren van de pagina kan belemmeren.

8. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

De pivacy van alle verstrekte informatie, zowel de informatie zoals die verkregen is bij het invullen van verscheidene formulieren als de informatie zoals die door de website www.vertaalbureau-idiomatic.nl vastgelegd wordt, valt onder de bescherming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.